№ 2 (2018)

Зміст

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ВІЙНА: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ PDF
Роман Петрович Безсмертний 13-21
ДИНАМІКА ВІДНОСИН УКРАЇНА – ЄС У ВІДОБРАЖЕННІ ПРОВІДНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ ПОЛЬЩІ (2010 р.) PDF
Ігор Петрович Дерев’янко 22-33
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНИЙ ФОРМАТ PDF
Валерій Васильович Ластовський 34-43
КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ЛЕМКІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДІАСПОРІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ-го СТОЛІТТЯ PDF
Володимир Михайлович Наконечний 44-54
ПРИСУТНІСТЬ РИМЛЯН НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЬВІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У І–ІІ СТ. Н. Е. В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДОБИ ПРИНЦИПАТУ PDF
Микола Андрійович Олійник 55-66
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Тетяна Юріївна Перга 67-77
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ОПЕРАЦІЙ ООН З ПІДТРИМАННЯ МИРУ PDF
Олександр Михайлович Степко 78-89
МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ, НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Любов Петрівна Червінська 90-102

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ЛОГІСТИЧНІ ТА ВАЛЮТНІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук 104-115
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ PDF
Михайло Аркадійович Манов 116-125
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ILOŚĆ POŻARÓW W POLSCE CZASÓW WIELKIEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO PDF
Waldemar Bednaruk 126-135
ANALIZA AKTÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE CŁA GRANICZNEGO, JAKO JEDNEGO Z INSTRUMENTÓW OCHRONY PAŃSTWA POLSKIEGO W LATACH 1919– 1920 PDF
Andrzej Antoni Wawrynik 136-146

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО СІМЕЙНОГО ПРАВА PDF
Катерина Валеріївна Бондарева 148-159
СУТНІСТЬ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА РОЛЬ ВЗАЄМОУЗГОДЖУВАЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЯК МЕХАНІЗМУ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ PDF
Павло Олександрович Селезень 160-172
PRAWO RZYMSKIE JAKO DYREKTYWA INTERPRETACYJNA W DECISIONES LITUANICAE PIOTRA ROJZJUSZA PDF
Marzena Dyjakowska 173-182
PRZYWILEJ MORSKI W POLSCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM NA TLE PORÓWNAWCZYM PDF
Judyta Dworas-Kulik 183-193

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

ДИНАМІКА УЯВЛЕНЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПРО УКРАЇНО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ НАПРУЖЕНОСТІ МІЖДЕРЖАВНИХ СТОСУНКІВ (2014–2017 рр.) PDF
Олена Геннадіївна Злобіна 195-204
ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВПЛИВ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ PDF
Вікторія Вікторівна Лапіна 205-214
РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ PDF
Євген Володимирович Сірий 215-225
СУПЕРЕЧНОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ДЖЕРЕЛА ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ PDF
Володимир Іванович Судаков 226-235
ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ: СУТНІСТЬ, ТЕОРІЇ, РОЗВИТОК, ПОРІВНЯЛЬНО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Інна Петрівна Шевель 236-242
SYSTEM PAŃSTW ŚWIECKICH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PDF
Agnieszka Romanko 243-252

СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: ДО ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ PDF
Олександр Петрович Дзьобань 254-264
ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРСУАЗИВНОСТІ В ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Вікторія Борисівна Скрябіна 265-274
FREEDOM OF THE MEDIA IN A DEMOCRATIC STATE PDF
Paweł Czarnecki 275-297
ZADANIA KOŚCIOŁA I PAŃSTWA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI. WYBRANE ZAGADNIENIA PDF
Mirosław Sitarz 298-329