DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133361

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: ДО ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ

Oleksandr Dzoban

Анотація


Метою статті є порівняння у загальному вигляді основних точок зору на проблему стратегічних комунікацій і обґрунтування на цій основі їх залежності від науково-технічної революції й глобалізації. Застосовувався весь комплекс філософських загальнонаукових, та специфічних методів наукового дослідження, які притаманні гуманітарній науці, у їх взаємозв’язку й взаємодоповнюваності. Проаналізовані наукові підходи до розуміння стратегічних комунікацій, наведені найбільш характерні їх визначення. Виокремлені фактори бурхливого розвитку стратегічних комунікацій; основні складові (громадська дипломатія, зв’язки з громадськістю, інформаційнопсихологічні операції) та технології (іміджмейкінг, брендинг, міжкультурна комунікація, репутаційний менеджмент, спін-доктор). Обґрунтовується, що в сучасних умовах усе більшої значущості набуває вирішення конфліктів як внутрішніх, так і міждержавних, із застосуванням інформації й інформаційних технологій; розвиток останніх кардинально змінює принципи й методи управління і комунікації, він же й ліг в основу революції в галузі міжнародних відносин і у військовій справі. Зазначається, що «нові медіа» через загальнодоступність соціальних мереж створюють серйозні проблеми для стратегічних комунікаторів, внаслідок чого створюється серйозна загроза кібербезпеки у мережі Інтернет і розгортання інформаційного протиборства між стратегічними комунікаторами різних країн і залучення в них світової аудиторії. У результаті робиться висновок, що стратегічні комунікації детерміновані науково-технічною революцією й глобалізацією і подальший їх розвиток буде залежати від цих двох феноменів і від здатності людей вчасно відповідати на їх виклики.

Ключові слова


стратегічні комунікації; інформація; інформаційні технології; цільова аудиторія; медіа

Повний текст:

PDF

Посилання


Barovska, A.V. (2015). Strategic communications: NATO experience. Stratehichni priorytety [Strategic priorities], Vol. 1 (34), pp. 147–152.

Vinogradova, E.A. (2015). The role of strategic communication in the foreign policy of ALBA (on the example of relations with EU countries). D.Ed. Moscow State University named after M. V. Lomonosov.

Dubov, D.V. (2015). Strategic communications: problems of conceptualization and practical implementation. Stratehichni priorytety. Seriia: Polityka [Strategic priorities. Series: Politics], Vol. 4 (41), pp. 9–23.

Zhyhan, D.F. (2014). Political technologies: theoretical and methodological principles of research of political technologies. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky [State and Law. Legal and political sciences], Vol. 64, pp. 466–474.

Komarchuk, O.O. (2016). Destructive political and social technologies in the structure of the hybrid war. Hileia: naukovyi visnyk [Hileia: Scientific Bulletin], Vol. 114, pp. 316–319.

Laputina, Iu.A. (2017). Strategic Communications in the Security Sector: The Current State of Legal Regulation and Prospects for Improvement. Informatsiina bezpeka liudyny, suspilstva, derzhavy [Information security of a person, a society, a state], Vol. 1 (21), pp. 29–33.

Mylchenko, O.M. (2017). Destructive strategic communications of Russia (based on mass media). Informatsiina bezpeka liudyny, suspilstva, derzhavy [Information security of a person, a society, a state], Vol. 1 (21) pp. 124–130.

Polishchuk, I.O., Lurie, V.K. (2015). Political Technology: Conceptual and Applied Aspects. Suchasne suspilstvo [Modern society], Vol. 2 (1), pp. 142–150.

Soloviov, S. (2016). Strategic Communications in Public Administration: Implementation in Ukraine. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia [Actual issues of public administration], Vol. 3, pp. 93–96.

Staloverova, A. (2016). Features of UK policy development from solution to conflict prevention. [online] Available at : https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=155331. [Accessed 20 January 2108]. Title from the screen.

Cherinko, I. (2013). Enlargement of the European Union in the first decade of the XXI century. British policy. Zovnishni spravy [External affairs], Vol. 10, pp. 24–27.

Bruce, G. (2005). Public Diplomacy and Strategic Communication: Cultures, Firewalls, and Imported Norms. [online] Available at : https://ru.scribd.com/document/143843878/PD-Iplomacy-and-Strategic-

Communication-Imported-Norms-2005. [Accessed 21 January 2108]. Title from the screen.

Cornish, P., Lindley-French, J., Yorke, C. (2011). Strategic communications and National Strategy. [online] Available at :

https://stratcomcoe.org/paul-cornish-julian-lindley-french-and-claire-yorke-strategiccommunications-and-national-strategy. [Accessed 21 January 2108]. Title from the screen

Guerrero-Castro, C.E. (2013). Strategic Communication for Security & National Defense: Proposal for an Interdisciplinary Approach. Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes. [online] Available at : http://connectionsqj.org/article/strategic-communication-security-national-defense-proposalinterdisciplinary-approach. [Accessed 22 January 2108]. Title from the screen.

Paul, Ch. (2001). Report of the Defence Science Board Task Force on Managed Dissemination. [online] Available at : https://fas.org/irp/agency/dod/dsb/commun.pdf. [Accessed 23 January 2108]. Title from the screen.

The White House, National Framework for Strategic Communication. [online] Available at :

https://publicandculturaldiplomacy2.wordpress.com/2012/05/04/the-white-housenational-framework-for-strategic-communication/. [Accessed 24 January 2108]. Title from the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баровська А. В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО /А. В. Баровська // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1 (34). – С. 147–152.

Виноградова Е. А. Роль стратегической коммуникации во внешней политике АЛБА (на примере отношений со странами ЕС) : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / Е. А. Виноградова ; МГУ им. М. В.Ломоносова. – Москва, 2015. – 178 с.

Дубов Д. В. Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації / Д. В. Дубов // Стратегічні пріоритети. Серія: Політика. – 2016. – № 4 (41). – С. 9–23.

Жиган Д. Ф. Політичні технології: теоретико-методологічні засади дослідження політичних технологій / Д. Ф. Жиган // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 64. – С. 466–474.

Комарчук О. О. Деструктивні політичні та соціальні технології у структурі гібридної війни / О. О. Комарчук // Гілея: наук. вісн. – 2016. – Вип. 114. – С. 316–319.

Лапутіна Ю. А. Стратегічні комунікації у секторі безпеки: сучасний стан правового регулювання та перспективи удосконалення / Ю. А. Лапутіна // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2017. – № 1 (21). – С. 29– 33.

Мильченко О. М. Деструктивні стратегічні комунікації Росії (за матеріалами мас-медіа) / О. М. Мильченко // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2017. – № 1 (21). – С. 124–130.

Поліщук І. О. Політичні технології: концептуальний та прикладний аспекти / І. О. Поліщук, В. К. Лур’є // Сучасне суспільство. – 2015. – Вип. 2 (1). – С. 142–150.

Соловйов С. Стратегічні комунікації в публічному управлінні: впровадження в Україні / С. Соловйов // Актуальні проблеми державного управління. – 2016. – Вип. 3. – С. 93–96.

Сталоверова А. Особенности развития политики Великобритании от решения до предотвращения конфликтов [Электронный ресурс] / А. Сталоверова. – Режим доступа: URL: https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=155331. – Загл. с экрана. – Дата обращения 20.01.2018.

Черінько І. Розширення Європейського Союзу в першому десятиріччі ХХІ століття. Політика Великої Британії / І. Черінько // Зовнішні справи. – 2013. – № 10. – С. 24–27.

Bruce G. Public Diplomacy and Strategic Communication: Cultures, Firewalls, and Imported Norms [Electronic recource] / G. Bruce. – Mode of access:

URL: https://ru.scribd.com/document/143843878/PD-Iplomacy-and-StrategicCommunication-Imported-Norms-2005. – Last access 21.01.2018. – Title from the screen.

Cornish P. Strategic communications and National Strategy [Electronic recource] / P. Cornish, J. Lindley-French, C. Yorke. – Mode of access: URL: https://stratcomcoe.org/paul-cornish-julian-lindley-french-and-claire-yorke-strategiccommunications-and-national-strategy. – Last access 21.01.2018. – Title from the screen.

Guerrero-Castro Cristian E. Strategic Communication for Security & National Defense [Electronic recource] : Proposal for an Interdisciplinary Approach / Cristian E. Guerrero-Castro // Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, 2013. – Mode of access: URL: http://connections-qj.org/article/strategiccommunication-security-national-defense-proposal-interdisciplinary-approach. – Last access 22.01.2018. – Title from the screen.

Paul Ch. Report of the Defence Science Board Task Force on Managed Dissemination [Electronic recource] / Ch. Paul. – 2001. – Mode of access: URL: https://fas.org/irp/agency/dod/dsb/commun.pdf. – Last access 23.01.2018. – Title from the screen.

The White House, National Framework for Strategic. [Electronic recource]. – Mode of access: URL:

https://publicandculturaldiplomacy2.wordpress.com/2012/05/04/the-white-housenational-framework-for-strategic-communication/. – Last access 24.01.2018. – Title from the screen.

Copyright (c) 2018 Олександр Петрович Дзьобань

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.