DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133352

ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВПЛИВ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ

Viktoriia Lapina

Анотація


У статті аргументована важливість соціологічного дослідження дисфункціонального впливу рекламно-інформаційної діяльності в сучасному європейському просторі. На сучасному етапі розвитку суспільств Європи та світу рекламно-інформаційна діяльність значно еволюціонувала як форма соціальної комунікації. Від простої функції просування товарів і послуг рекламна діяльність перетворилася в могутню індустрію та проникла в усі основоположні онтологічні механізми організації суспільного життя. На поч. ХХІ ст. реклама отримала ознаки рекламно-інформаційної діяльності та стала важливим функціональним компонентом сучасного інформаційного середовища. На думку вчених-суспільствознавців, у глобалізованому суспільстві спостерігається значне посилення глобалізації рекламних практик, зростає прямий і прихований інституціональний вплив реклами на різні аспекти життєдіяльності індивідуальних та колективних суб’єктів суспільного життя. Вочевидь, що глобальна поширеність реклами, її прогресуюча інтернаціоналізація та безпосередня причетність до інноваційних інформаційних технологій слугують важливими пізнавальними стимулами для перегляду усталених традиційних поглядів на рекламно-інформаційну діяльність. Враховуючи зазначені обставини, мета статті – охарактеризувати соціальнокомунікативні прояви рекламно-інформаційної діяльності в сучасному європейському просторі та визначити особливості дисфункціонального впливу реклами в аспектах ідентифікації правових та соціальних регулятивних чинників цього впливу. У рамках даної статті аргументовані висновки, що сучасні наукові тенденції спрямовані на наукове розуміння реклами в більш широкому контексті її осмислення, а саме: як інформаційно-рекламної діяльності, яка чинить як конструктивний, так і деструктивний вплив на процеси конструювання певних життєвих стилів індивідів та соціальних груп. Також доведено, що сучасна інтенсифікація процесу глобалізації є тим важливим онтологічним та водночас когнітивним стимулом, який обумовлює потреби наукового дослідження правових і соціальних чинників рекламної діяльності, враховуючи існуючі соціальні нерівності між європейськими суспільствами індустріального та постіндустріального типу, які взаємодіють у спільному інформаційному просторі.

Ключові слова


глобалізація; рекламно-інформаційна діяльність; соціологічна теорія реклами; рекламна практика; консьюмеризм; соціальний конфлікт

Повний текст:

PDF

Посилання


Aberkombi, N. (1997). Sociological dictionary. Translated from English by S.A. Erofeeva. Kazan : Kazan State University.

Benesh, H. (2007). Psychology: dtv-Atlas : a guide. Kyiv : Znannia-Pres.

Luman, N. (1998). Globalization of the world community: how to understand modern society. V: Sociology at the edge of the XXIst century: New directions of research. Moscow : Intellekt Москва, pp. 94–109.

The Law of Ukraine On Information. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information from the Verkhovna Rada of Ukraine], no. 48, p. 650.

Romat, E. (2016). Advertising: a textbook for universities. 9thed. St. Petersburg : Piter, 2016.

Shulha, M.O. (2011). Drift on the roadside. Twenty years of social change in Ukraine. Kyiv : Biznespolihraf Print House.

Rogers, Sh., Thorson, E. Eds. (2012). Advertising Theory. New York : Routledge.

De Mooij, M. (2010). Global marketing and advertising: understending cultural paradoxes. 3 ed. Sousand Оaks CA : Sage.

Thorson, E. (2012). Advertising Age: the principles of advertising and marketing communications at work. Masson : South-Western publishing.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аберкомби Н. Социологический словарь / Н. Аберкомби, С. Хилл, Б. Тернер ; пер с англ. ред. С. А. Ерофеева. – Казань : КГУ, 1997. – 420 с.

Бенеш Г. Психологія: dtv-Atlas : довідник : пер з нім. / Г. Бенеш ; наук. ред. пер. О. Васютинський. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 510 с.

Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует понимать современное общество / Н. Луман // Социология на пороге ХХІ века: Новые направления исследования. – Москва : Интеллект,1998. – С. 94–109.

Про інформацію : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – С. 650.

Ромат Е. Реклама : учебник для вузов / Е. Ромат, Д. Сендеров. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 54 с. – (Стандарт третьего поколения).

Шульга М. О. Дрейф на узбіччя. Двадцять років суспільних змін в Україні / М. О. Шульга. – Київ : Друкарня Бізнесполіграф, 2011 – 448 с

Advertising Theory / ed. by Shelly Rogers, Ester Thorson. – New York : Routledge, 2012. – 610 p.

De Mooij M. Global marketing and advertising: understending cultural paradoxes / M. De Mooij. – 3 ed. – Sousand Оaks CA : Sage 2010. – 260 p.

Thorson E. Advertising Age: the principles of advertising and marketing communications at work / E. Thorson, M. Duffy. – Masson : South-Western publ, 2012. – 178 p.

Copyright (c) 2018 Вікторія Вікторівна Лапіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.