Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Перед подачею Вашої статті до опублікування, її слід оформити згідно вимог до оформлення рукопису.

Текст статті подавати в паперовому та електронному варіантах, вказавши у темі до якого видання подається стаття.

Паперовий екземпляр статті та авторська довідка, набрані та роздруковані у форматі А4, подаються для рецензування та редагування у редакційний відділ за адресою:

м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, кім. 920.

Електронний екземпляр статті подається мовою оригіналу відповідно до інструкції для авторів через сайт «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти» згідно посиланням на журнал за умови реєстрації як автора.

 

Статті створюються у редакторі Word for Windows – формат docx, doc.

Назва файлу має містити прізвище автора статті і її назву латинськими літерами.

Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov.doc (docх). Якщо авторів кілька – прізвищами перших двох авторів, Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Petrov.doc (docх).

Файл з авторською довідкою називати аналогічно назві файлу статі з додаванням в кінці назви файлу позначки Dovidka.

Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Dovidka.doc (docх).

Приклад оформлення авторської довідки (PDF) – Додаток 1.

Виклад статті має бути чітким, ясним, змістовним, відповідати вимогам ДАК і містити такі елементи:

- формулювання проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;

- формулювання цілей статті (Мета і завдання. Не писати загальними фразами, а чітко розписати, які методи і як саме використовувалися для даного дослідження; тобто розкрити сам механізм проведення дослідження – яким чином було отримано його результати). Обсяг – близько 3000 знаків.

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Обсяг – близько 2000 знаків.

Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу жирним шрифтом, а саме :

Вступ – у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які посилається автор;

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

Формулювання цілей статті (постановка завдання);

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

 

Вимоги до резюме

Резюме (Abstract) подаються українською, англійською мовами

Резюме українською, англійською мовами мають бути ідентичними за змістом.

Обсяг резюме:

200–250 слів (1500–2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли).

Резюме англійською має бути написане правильною англійською мовою, з урахуванням особливостей орфографії та граматики (британська). Неприпустимо подавати резюме, перекладені лише за допомогою комп’ютерних перекладачів.

Структура резюме.

У резюме необхідно чітко вказати:

  • мету дослідження (main objective(s) of the study);
  • методи (methodology) – не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким чином було отримано його результати (how the study was done);
  • головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їх значимість (significance) для науки, суспільства, освіти тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези тощо).

Всі названі складові резюме мають чітко ідентифікуватися. Для цього рекомендуємо вживати в резюме слова: main objective(s) of the study, methodology, results, findings, conclusions, significance.

За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження (relevance of the study), якщо вона не є очевидною з назви, мети чи висновків дослідження.

Ключові слова (Keywords)

Після резюме потрібно вказати не менше 3-х і не більше 10 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони сприятимуть пошуку Вашої публікації в електронних каталогах і наукометричних базах, та підвищенню індексу її цитування.

Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовують в публікаціях за тематикою Вашого дослідження: наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier (Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search .

 

Вимоги до технічного оформлення

Структура основного тексту статті

- індекс УДК;

- прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора/авторів;

- назва статті;

- резюме;

- ключові слова: не менше 3-х та не більше 10;

- текст статті;

- список використаних джерел (Додаток 2. Вимоги до оформлення списку використаних джерел (PDF).

 

Назву статті набирати заголовними жирними літерами, без переносів, по центру. Набір з використанням опції Caps Lock не дозволяється.

Розрізняти символи (-дефіс) і ( – тире), (’ – апостроф), («» - лапки для кириличного тексту, та “” – англійського)

1. Формат сторінки – А4

2. Шрифт – Times New Roman

3. Розмір шрифту – 14

4. Інтервал – 1,5

5. Абзацний відступ – 1,25 мм

6. Вирівнювання – по ширині

7. Поля документу – 20 мм

8. Обсяг – 10–14 ( з додатками, таблицями, ілюстраціями, списком використаних джерел).

Інформація для зворотного зв’язку (домашня адреса, телефон, е-mail).

Схеми, графіки, діаграми формули і таблиці нумеруються.

Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню "Таблиця"). Формат таблиць тільки книжковий.

Автоматична нумерація сторінок не ставиться.

Ілюстрації. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати п’яти. Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi.

Кожну ілюстрацію треба надсилати окремим файлом. Називати файл ілюстрації треба прізвищем автора статті латиницею.

Якщо ілюстрацій кілька, то потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації. Наприклад, Ivanov 1.jpg; Ivanov 2.jpg; Ivanov 3.jpg.

 

Додатки:

Додаток 1. Приклад оформлення авторської довідки (PDF).

Додаток 2. Вимоги до оформлення списку використаних джерел (PDF).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.