DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133338

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ, НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Lubov Chervinska

Анотація


Міжнародна міграція є глобальним явищем, складність, обсяг і вплив якого на економічний розвиток країн постійно зростають. Метою статті є дослідження особливостей зовнішніх міграційних процесів в Україні і світі, аналіз факторів та основних тенденцій, визначення причин зовнішньої трудової міграції населення та їх наслідків для соціально-економічного розвитку нашої країни, розкриття існуючих загроз та негативних наслідків міжнародної трудової міграції для мігрантів та економіки України. Методологія дослідження обсягів і динаміки міграційних процесів, особливостей розвитку міграційної політики в Україні і світі ґрунтуєтьсь на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання: діалектичного, системного підходів, соціологічного опитування, порівняння, статистичного аналізу. Особливу увагу приділено визначенню соціально-економічних причин та наслідків міжнародної міграції робочої сили з України. Проаналізовано напрями української трудової міграції, з урахуванням вікових груп та секторів зайнятості вітчизняних трудових мігрантів. Запропоновано основні підходи щодо вдосконалення державної міграційної політики на основі регулювання трудоміграційних процесів в Україні, уповільнення динаміки міграції населення, утримання чисельності та структури населення на рівні, що забезпечує підтримку господарської освоєності територій, удосконалення національного міжнародного законодавства, призупинення міграційних витрат, створення умов для зворотної міграції когорти українських громадян, які працюють за кордоном тощо.

Ключові слова


міжнародна трудова міграція; мігранти; зайнятість; аналіз; причини; наслідки

Повний текст:

PDF

Посилання


Hryshko, L. (2009). Zarobitchany (workers abroad): Anywhere, but not at home. [online] Available at : www.dw.de/заробітчани-куди-завгодно-тільки-нена-батьківщину/a-4319163-1. [Accessed 25 January 2018]. Title from the screen.

European Convention on the Legal Status of Migrant Workers (1977, Novermber 24), no. 93. [online] Available at : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_307. [Accessed 25 January 2018]. Title from the screen.

Kapitan, V. (2012). Labor migration as an aspect of the employment problem in Ukraine. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Effectiveness of public administration], issue 32, pp. 474–481.

Kychak, O.Yu. (2012). Labor migration of the Transcarpathia Ukrainians at the beginning of the XXI century and its cultural and household effects: monography. Uzhhorod : Grazhda.

Liashenko, O. (2016). Features of labor migration of Ukraine. Molodyi vchenyi [Young scientist], no. 4. pp. 121–125. [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_32. [Accessed 27 January 2018]. Title from the screen.

Malynovska, O.A. (2011). Labor Migration: social consequences and ways of responding. Kyiv : National Institute for Strategic studies.

Report of the Secretary-General of the United Nations. A/60/871. V: International migration and development. [online] Available at : http://www.un.org/ russian/esa/economic/a59_325.pdf. [Accessed 27 January 2018]. Title from the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гришко Л. Заробітчани: куди завгодно, тільки не на батьківщину [Електронний ресурс] / Л. Гришко. – Режим доступу: www.dw.de/заробітчаникуди-завгодно-тільки-не-на-батьківщину/a-4319163-1. – Назва з екрану. – Дата звернення 25.01.2018.

Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів [Електронний ресурс] : Конвенція Ради Європи від 24 листоп. 1977 р. № 93. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_307. – Назва з екрану. – Дата звернення 25.01.2018.

Капітан В. Трудова міграція як аспект проблеми зайнятості в Україні / В. Капітан // Ефективність державного управління. – 2012. – Вип. 32. – С. 474–481.

Кичак О. Ю. Трудова міграція українців Закарпаття на початку ХХІ століття та її культурно-побутові наслідки : монографія / О. Ю. Кичак. – Ужгород : Ґражда, 2012. – 368 с.

Ляшенко О. Особливості трудової міграції України [Електронний ресурс] / О. Ляшенко, Ю. Шампанюк // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – С. 121– 125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_32. – Назва з екрану. – Дата звернення27.01.2018.

Малиновська О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування / О. А. Малиновська. – Київ : НІСД, 2011. – 40 с.

Международная миграция и развитие [Електронний ресурс] : Доклад Генерального секретаря ООН. A/60/871. – Режим доступу: http://www.un.org/ russian/esa/economic/a59_325.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення 27.01.2018.

Copyright (c) 2018 Любов Петрівна Червінська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.