DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133344

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО СІМЕЙНОГО ПРАВА

Кateryna Bondareva

Анотація


Визначаються та аналізуються сучасні проблеми міжнародного сімейного права, за допомогою загально логічних методів, таких як аналіз, синтез, абстрагування та узагальнення, а також порівняльний метод, які надають можливість аналізувати, уточнювати, визначати і експлікувати основні проблемні питання міжнародного сімейного права. У результаті дослідження визначається те, що в кожній державі правові норми, що мають свої давні історичні та релігійні коріння, наявність звичаїв, традицій, які відображають специфіку кожної народності і певної спільноти людей, є саме цієї обставиною що перешкоджає уніфікації матеріальних і навіть (хоча значно меншою мірою) колізійних норм у міжнародному сімейному праві. Розбіжності виявляються практично у всіх інститутах сімейного права, при цьому сам набір інститутів багато в чому збігається. Визначаються актуальні проблеми міжнародного сімейного права пов’язані з «кульгаючими» шлюбами та розлученнями, а також проблемні питання пов’язані зі здійсненням прав подружжя при розлученні.

Ключові слова


взаємна згода осіб, що вступають у шлюб; виникнення «кульгаючих» шлюбів та розлучень; розірвання шлюбу з іноземним елементом, проблеми пов’язані зі здійсненням батьківських прав при розпаді сім’ї з іноземним елементом

Повний текст:

PDF

Посилання


The United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights resolution 217 A (III) from December 10, 1948. General Assembly of the UN, [online] Available at : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr. [Accessed 22 January 2018]. Title from the screen.

The United Nations. (1986). Declaration on the social and legal principles concerning the protection and welfare of children, especially in the transfer of children to education and their adoption at the national and international levels from December 3, 1986. Resolution No. 41/85. General Assembly of the UN, [online] Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml.

[Accessed 22 January 2018]. Title from the screen.

Zvekov, V.P. (2004). International Private Law: a textbook. Moscow.

League of Nationas. (1928). Convention on Private International Law (Bustamante Code). Convention. International document from Februrary 20, 1928. [online] Available at : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_419. [Accessed 25 January 2018]. Title from the screen.

The UN. (1957). Convention on Nationality of Married Women. Convention. International document from January 1, 1957. [online] Available at : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_158. [Accessed 25 January 2018]. Title from the screen.

Krylova, N.L. (2002). “Mixed marriages”. Experience of intercivilizational communication. Moscow : RAS Institute of Africa.

Abrosimova, E.A. Ed. (2015). International private law: a textbook in 2 volumes. Vol. 2. Moscow : Statut.

Boguslavskii, M.M. Ed. (2005). International private law. Moscow : Iurist.

Orlova, N.V. (1996). Marriage and family in private international law. Moscow: Mezhdunarodnye Otnoshenija Publishing.

Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages. (1964). V: Convention on Consent to Marriage. [online] Available at :

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1964/12/19641223%2002-

%20AM/Ch_XVI_3p.pdf. [Accessed 27 January 2018]. Title from the screen.

Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages. (1978). [online] Available at : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=88. [Accessed 27 January 2018]. Title from the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] : принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 дек. 1948 г. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr. – Загл. с экрана. – Дата обращения 22.01.2018.

Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях [Электронный ресурс] : принята Генеральной Ассамблеей ООН от 3 дек. 1986 г. Резолюция № 41/85. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml. – Загл. с экрана. – Дата обращения 22.01.2018.

Звеков В. П. Международное частное право : учебник / В. П. Звеков. – Москва, 2004. – С. 72.

Кодекс міжнародного приватного права (Кодекс Бустаманте) [Електронний ресурс] США ; Кодекс, Міжнародний документ від 20.02.1928. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_419. – Назва з екрану. – Дата звернення 25.01.2018.

Конвенція про громадянство одруженої жінки ООН [Електронний ресурс] : Конвенція, Міжнародний документ від 29.01.1957. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_158. – Назва з екрану. – Дата звернення 25.01.2018.

Крылова Н. Л. «Смешанные браки». Опыт межцивилизационного общения / Н. Л. Крылова, М. В. Прожогина. – Москва : Ин-т Африки РАН,

– С. 59.

Международное частное право: учебник : в 2 т. / Е. А. Абросимова, А. В. Асосков, А. В. Банковский [и др.]. – Москва : Статут, 2015. – Т. 2 : Особенная часть.

Международное частное право / М. М. Богуславский. – Москва : Юрист, 2005. – 604 с.

Орлова Н. В. Брак и семья в международном частном праве / Н. В. Орлова. – Москва: «Международные Отношения», 1966. – 252 с.

Convention on Consent to Marriage [Electronic resource] : Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, 1964. – Mode of access: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1964/12/19641223%2002-15%20AM/Ch_XVI_3p.pdf. – Last access 27.01.2018.– Title from the screen.

Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages [Electronic resource], 1978. – Mode of access: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=88. – Last access 27.01.2018. – Title from the screen.

Copyright (c) 2018 Катерина Валеріївна Бондарева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.