DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.142008

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ

Ольга Василівна Гарматій

Анотація


У статті розглядається діяльність інформаційних агентств у медіа забезпеченні міжнародної діяльності держави з огляду на те, що сучасні великі інформаційні агентства світу відіграють провідну, а в деяких аспектах і виняткову, роль у функціонуванні глобальних інформаційно-комунікаційних потоків. На прикладі вивчення функціонування Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» досягнуто мету дослідження: довести системоутворюючу роль названого інформаційного агентства в об’єктивному та привабливому представленні України у світі, поширенні міжнародних новин, розбудові позитивного міжнародного іміджу України. Застосовано такі методи дослідження як аналіз, синтез, порівняння, аналогія, класифікація, спостереження, аналіз документів. Основні одержані висновки роботи полягають у визнанні, що функціонування інформаційних агентств є важливим, потужним, але недостатньо задіяним у сучасних умовах ресурсом для просування та захисту національних інтересів і демократичних змін у нашій країні, позиціювання України на світовій інформаційній карті як незалежної та проєвропейської держави.

Ключові слова


інформаційне агентство; засоби масової інформації; мас-медіа; інформаційне забезпечення; медіазабезпечення; агентства «Великої трійки»

Повний текст:

PDF

Посилання


Anies, I. (2013). Handbook on journalism. Translated fron french by A. Andrusiak. Kyiv: Kyiv Mohyla Academy Publishing house.

Bebyk, V.M. (2005). Information and Communication Management in a Global Society: Psychology, Technology, Public Relations Techniques: Monography. Kyiv: МАUP.

Detsyk, O.S. (2013). Information coverage of the authority’s activity as a subject of scientific research. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok [Public Administration: Improvement and Development], no. 8 [online] Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=609. [Accessed 15 January 2017]. Title from the screen.

Harmatii, O.V. (2015). Agency journalism. Lviv: Spolom

Zernetska, O.V. (1999). Global development of mass communication systems and international relations. Kyiv: Osvita.

Nesteriak, Yu.V. (2005). Information, technological and creative potential of agency journalism (domestic and world experience). D.Ed. Kyiv Taras ShevchenkoNational University. [online] Available at: http://disser.com.ua/content/242976.html/. [Accessed 15 January 2017]. Title from the screen.

Panteleimonov, O.Ye. (2002). The world’s news agencies activities in the context of the global communications space formation. D.Ed. Kyiv Taras ShevchenkoNational University. [online] Available at: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03poegkp.zip. [Accessed 19 January 2017]. Title from the screen.

On the international broadcasting system of Ukraine. Law of Ukrane (2015, December 8), № 856-VIII [online] Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/856-19. [Accessed 19 January 2017]. Title from the screen.

Ukrinform – Ukrainian national information agency: official site. [online] Available at: http://www.ukrinform.ua. [Accessed 22 January 2017]. Title from the screen.

Shnaider, V. (2014). A New Guide to Journalism and On-Line Journalism. V. Ivanova, ed. Translated from German by V. Klymchenko. Kyiv: Tsentr Vilnoi presy, Akademiia Ukrainskoi Presy.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аньєс І. Підручник із журналістики / Ів Аньєс ; пер. з фр. А. Андрусяк. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2013. – 544 с.

Бебик В. M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: монографія / В. M. Бебик. – Київ: МАУП, 2005. – 440 с.

Децик О. С. Інформаційне висвітлення діяльності органів влади як предмет наукових досліджень [Електронний ресурс] / О. С. Децик // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 8. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=609. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.01.2017.

Гарматій О. В. Агенційна журналістика / Ольга Гарматій. – Львів: Сполом, 2015. – 176 с.

Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини / О. В. Зернецька. – Київ: Освіта, 1999. – 350 с.

Нестеряк Ю. В. Інформаційно-технологічний і творчий потенціал агенційної журналістики (вітчизняний і світовий досвід) [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.01.08 «Журналістика» / Нестеряк Ю. В. – Київ: Ін-т журн. КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/242976.html/. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.01.2017.

Пантелеймонов О. Є. Діяльність інформаційних агентств світу в умовах формування глобального комунікаційного простору [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.03 «Політична культура та ідеологія» / Пантелеймонов О. Є. – Київ: Ін-т міжнар. відносин КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03poegkp.zip. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2017.

Про систему іномовлення України [Електронний ресурс]: Закон України від 08.12.2015 № 856-VIII. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/856-19. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2017.

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» [Електронний ресурс]: офіц. сайт. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua. – Назва з екрану. – Дата звернення: 22.01.2017.

Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та он-лайн журналістики / Вольф Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауе ; пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. Іванова. – Київ: Центр Вільної преси: Акад. Укр. Преси, 2014. – 358 с.

Copyright (c) 2018 Ольга Василівна Гарматій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.