DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.133413

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Алла Борисівна Міщенко

Анотація


У статті досліджуються багатоаспектні особливості впливу громадської думки на формування й реалізацію зовнішньополітичної діяльності країни. Використовувався міждисциплінарний підхід, який поєднав напрацювання з соціології, права, політології та міжнародних відносин. На основі історичного методу вдалося екстраполювати отримані практики ХХ ст. щодо врахування суспільної думки на сучасні міжнародні події, системний метод визначив державу як суб’єкта міжнародних відносин, враховуючи окрему роль її інститутів, порівняльний метод дозволив вирізнити особливості впливу громадян на державні рішення у різних політичних режимах, а біхевіористський – дозволив виокремити умови зміни поведінки громадян, суспільства щодо зовнішньої політики. Здійснений аналіз наукових підходів реалізму та лібералізму визначив історичні епохи їх формування та основні тенденції врахування або ігнорування настроїв громадян на рівні державної політики щодо короткострокових та стратегічних завдань влади в реалізації її зовнішньої політики. Було визначено групи країн, де вони  найбільш відображаються. Важливим висновком дослідження, відповідно, стало окреслення маніпулятивної складової формування громадської думки за допомогою ЗМІ, особливо демократичними країнами, щодо найбільш важливих подій типу вторгнення в іншу країну, коаліційна участь у міжнародних конфліктах, інтервенція, членство в міжурядових організаціях тощо. Відповідно, було доведено, що громадська думка є важливим процесом легітимації зовнішньополітичної діяльності держави як всередині держави, так і у взаємодії з міжнародними акторами.

Ключові слова


громадська думка; зовнішня політика; легітимація; лібералізм; маніпуляція; реалізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Arin, O. (2003). The US public opinion on foreign policy. [online] Available at: http://olegarin.com/oleg-arin_articles/north-america-and-europe/us-public-opinion-on-foreign-policy.html#ewpopup/0/. [Accessed 11 February 2017]. Title from the screen.

Bzhezynskyi, Z.(2000). The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives.Lviv, Ivano-Frankivsk: Lileia-NV.

Kachynskyi, A.(2015). Indicator of the power of the leading countries the world: nature, trends and prognosis. Zovnishni spravy [The UA Foreign Affairs], no. 7, pp. 32–35.

Kissinger, H. (1997). Diplomacy. Moscow: Ladomir.

Clinton, H. (2016). Hard Choices. 2nd ed. Translated from English by L.Herasymchuk. Kyiv: Nash Format.

Underhill, D.J., Artur, P., Barrett, S., Berd, P. eds. (2006). Concise Oxford Dictionary of Politics Translated from English by V. Sydorov, D. Tarashchuk, P. Tarashchuk. Kyiv: Osnovy.

Liapіna, L. and Liapіna, V. (2011). Public opinion as a social phenomenon and its role in the democratization of social relations. Naukovі pratsі. Chornomorskyi derzhavnyi universytet im. P. Mohyly. Seriia: Sotsiolohiia [Scientific works. Petro Mohyla Black Sea State University. Series: Sociology], Vol. 156, issue 144, pp. 20–23.

Poltorak, V. (2000). Sociology of public opinion. Kiev: SOTCIOPOLIS ; Dnepropetrovsk: Art-Press.

Tcygankov, P. A. (2008). Foreign policy and public opinion. Obozrevatel [Observer], no. 7, pp. 36–52.

Shatun, V. (2012). Concept of public opinion, especially its formation, identification and interpretation. Naukovі pratsі. Chornomorskyi derzhavnyi universytet im. P. Mohyly. Seriia: Politilohiia [Scientific works. Petro Mohyla Black Sea State University. Series: Politology],Vol. 204, issue 192, pp. 52–56.

Morgenthau, H.J. (1954). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. 2nd ed. New York: Knopf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арин О. Общественное мнение США о внешней политике [Электронный ресурс] / О. Арин.– Режим доступа: http://olegarin.com/oleg-arin_articles/north-america-and-europe/us-public-opinion-on-foreign-policy.html#ewpopup/0/. – Загл. с экрана. – Дата обращения 11.02.2017.

Бжезинський З. Велика шахівниця / З. Бжезинський. – Львів ; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. – 236 с.

Качинський А. Індикатор могутності провідних країн світу: характер, тенденції та прогноз / А. Качинський, Д. Молоченко // Зовнішні справи. – 2015. – № 7. – С. 32–35.

Киссинджер Г. Дипломатия : [Пер. с англ.] / Г. Киссинджер. – Москва: Ладомир, 1997. – 847 с.

Клінтон Г. Великі рішення / Г. Клінтон ; пер. з англ. Л. Герасимчук. – 2-ге вид. – Київ: Наш Формат, 2016. – 544 с.

Короткий оксфордський політичний словник: пер. с англ. / Дж. Андергіл, П. Артур, С. Барет, П. Берд ; за ред. І. Маклін, А. Макмілан; пер.: В. Сидоров, Д. Таращук, П. Таращук. – Київ: Основи, 2005. – 789 с.

Ляпіна Л. А. Громадська думка як соціальний феномен та її роль у демократизації суспільних відносин / Л. А. Ляпіна, О. С. Ляпіна // Наукові праці [Чорномор. держ.ун-ту ім. П. Могили]. Серія: Соціологія. – 2011. – Т. 156, вип. 144. – С. 20–23.

Полторак В. А. Социология общественного мнения: [учеб. пособие] / В. А. Полторак. – Киев: СОЦИОПОЛИС ; Днепропетровск: Арт-Пресс, 2000. – 264 с.

Цыганков П. А. Внешняя политика и общественное мнение [Электронный ресурс] / П. А. Цыганков // Обозреватель-Observer. – 2008. – № 7. – С. 36–52. – Режим доступа: https://istina.msu.ru/publications/article/3255697/

Шатун В. Т. Концепт громадської думки, особливості її формування, ідентифікації та інтерпретації / В. Т. Шатун // Наукові праці [Чорномордерж.ун-ту ім. П. Могили]. Серія: Політологія. – 2012. – Т. 204, вип. 192. – С. 52–56.

Morgenthau, H. J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Knopf, 2nd ed., 1954, – P. 9, 528.

Copyright (c) 2018 Алла Борисівна Міщенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.