DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.133412

ФЕНОМЕН ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Дмитро Сергійович Коротков

Анотація


Метою статті є дослідження основних принципів і концептуальних підходів дефініцій «війна» та аналіз сучасного змісту цього явища. Методологічною основою наукового дослідження є діалектичний метод, на основі якого проаналізовано наукові уявлення про сутність та закономірності феномену війни та її вплив на формування цінностей і рівень захисту прав людини у демократичному суспільстві. Виявлено, що завдяки інформаційній революції світ змінюється, але це ніяк не впливає на кількість і якість конфліктів у світі. У контексті теорії міжнародних відносин ведуться пошуки рішення цієї проблеми. Теоретичним підґрунтям для демократичних країн є теорія демократичного миру. З’ясовано, що у демократичних країн є чотири причини уникати війн, але мова йдеться про мирні взаємовідносини саме тільки між демократичними країнами. Оцінено вплив теорії справедливої війни на сучасну теорію демократичного миру стосовно змісту такого явища як війна.

Ключові слова


війна; демократичні цінності; право; мораль; справедлива війна; теорія демократичного миру

Повний текст:

PDF

Посилання


Amanmyradov, N.A. (2014). Democracy and collective security as the principles of the modern philosophy of international relations. Hileia: naukovyi visnyk [Hileia: scientific bulletin], issue 90, pp. 339–342.

Yermolaiev, A. (2015). Ukrainian conflict and the future of world and European security. New Ukraine Institute for Strategic Studies. [online] Availiable at: http://newukraineinstitute.org/media/news/501/file/crisis_security%20UKR.pdf [Accessed 29 January 2017]. Title from the screen.

Panafidin, I.O. (2014). The problem of peace in the context of the philosophical tradition of a just warHileia: naukovyi visnyk [Hileia: scientific bulletin], issue 80, pp. 276–279.

Tkachenko, Yu. A. (2001). Theoretical basis for the formation of Western foreign policy towards the newly independent states. Naukovyi visnyk Dyplomatychnoi Akademii Ukrainy [Scientific Bulletin of the Diplomatic Academy of Ukraine], issue 5, pp. 18–125.

Fukuiama, F. (1990). The end of history? Voprosy filosofii [Questions of Philosophy], no. 3, pp. 134–148.

Habermas, Ju. (2006–2007). Kantian project of constitutionalization of international law. Does he have a future? Problemi fіlosofії prava [Problems of the philosophy of law], Vol. IV/V, pp. 7–16.

Tcygankov, P.A. (1998). Humanization of international relations: contradictions and paradoxes. Obshchestvennye nauki i sovremennost [Social sciences and modernity], no. 1, pp. 51–59.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аманмырадов Н. А. Демократия и коллективная безопасность как принципы современной философии международных отношений / Н. А. Аманмырадов // Гілея: наук. вісн. – 2014. – Вип. 90. – С. 339–342.

Єрмолаєв А. Український конфлікт і майбутнє світової та європейської безпеки [Електронний ресурс] / А. Єрмолаєв, С. Денисенко, О. Маркєєва, Л. Поляков // Нова Україна, Ін-т стратег. дослідж. – Режим доступу: http://newukraineinstitute.org/media/news/501/file/crisis_security%20UKR.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення 29.01.2017.

Панафідін І. О. Проблема миру в контексті філософської традиції справедливої війни / І. О. Панафідін // Гілея: наук. вісн. – 2014. – Вип. 80. – С. 276–279.

Ткаченко Ю. А. Теоретичні основи формування зовнішньої політики Заходу щодо нових незалежних держав / Ю. А. Ткаченко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2001. – Вип. 5. – С. 118–125.

Фукуяма Ф. Конец истории? / Ф. Фукуяма // Вопросы философии. – 1990. – № 3. – С. 134–148.

Хабермас Ю. Кантовский проект конституционализации международного права. Есть ли у него будущее? / Ю. Хабермас // Проблеми філософії права. – 2006–2007. – Т. IV/V. – С. 7–16.

Цыганков П. А. Гуманизация международных отношений: противоречия и парадоксы / П. А. Цыганков // Общественные науки и современность. – 1998. – № 1. – С. 51–59.

Copyright (c) 2018 Дмитро Сергійович Коротков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.