DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133351

ДИНАМІКА УЯВЛЕНЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПРО УКРАЇНО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ НАПРУЖЕНОСТІ МІЖДЕРЖАВНИХ СТОСУНКІВ (2014–2017 рр.)

Olena Zlobina

Анотація


Метою дослідження є виявлення характерних тенденцій у змінах уявлень населення України про стосунки між Україною та Росією на тлі сталої міждержавної напруженості. Аналізуються емпіричні дані соціологічного моніторингу «Українське суспільство», який здійснюється Інститутом соціології НАН України у вигляді щорічних всеукраїнських репрезентативних опитувань, починаючи з 1992 р. До аналізу залучено також результати всеукраїнських репрезентативних соціологічних опитувань провідних українських соціологічних центрів. У результаті дослідження виявлено тенденції змін в уявленнях населення України про стан україно-російських стосунків. Згідно отриманих даних, констатується, що попри постійне відтворення напруженості внаслідок конфлікту на Сході країни, у масовій свідомості фіксується певне зниження негативних диспозицій стосовно російсько-українських відносин. Під впливом фактичного міждержавного дистанціювання, яке послідовно відбувається у економічній, політичній та культурній сферах, поступово зменшується прагнення до різкого розмежування з Росією, яка втрачає статус «особливого» сусіда. Натомість формується нове сприйняття Росії як країни, стосунки з якою мають ґрунтуватися на загальних засадах побудови міждержавних стосунків, так само, як і з іншими країнами. Підтверджено, що громадська думка населення України щодо того, яким має бути бажаний характер відносин з Росією, значною мірою диференційована внаслідок відмінностей політико-ідеологічних настанов різних соціальних груп і має чіткі регіональні відмінності: на Заході превалює тенденція до дистанціювання, на Півдні та Сході сильнішою є схильність до відновлення добросусідських відносин, у центральному регіоні відповідні настанови представлені у рівних пропорціях.

Ключові слова


соціальна напруженість; міждержавні відносини; Україна; Росія; масова свідомість; регіональні відмінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Zlobina, O. (2017) International relations vs. the relations between peoples: mutual understanding of Ukrainians and Russians in conditions of aggravation of relations between countries. Ukraine and the world: theoretical and practical aspects of activity in the field of international relations: material of the scientific and practical conference, Ukraine., Kyiv, April 19–20, 2017. Kyiv: KNUKiM Publishing, Vol. 2, pp. 234–242.

Map of fears of the Russians: the results of the summer. [online] Available at : https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116418. [Accessed 23 February 2018]. Title from the screen.

Press-reliz for the results of sociological additions. [online] Access mode:

http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=724&page=2. [Accessed 23 February 2018]. Title from the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Злобіна О. Міжнародні відносини vs відносини між народами: взаємосприйняття українців та росіян в умовах загострення стосунків між країнами / О. Злобіна // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ 19–20 квіт. 2017 р. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – Ч. 2. – С. 234–242.

Карта страхов россиян: итоги лета [Электронныий ресурс]. – Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116418. – Загл. с экрана. – Дата обращения 23.02.2018.

Прес-реліз за результатами соціологічного дослідження

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=724&page=2. – Назва ɡ екрану. – Дата звернення 23.02.2018.

Copyright (c) 2018 Олена Геннадіївна Злобіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.